نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول شهریه سال تحصیلی 400-99

جدول شهریه سال تحصیلی 400-99


 

 

شهریه مصوب سال تحصیلی 400-99 پردیس بین الملل دانشگاه شیراز به شرح زیر است:

 شماره شناسه واریز به حساب:
24010803186

شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال 400-99 (ریال)

شهریه ثابت هر نیم سال تحصیلی ( بدون تغییر تا پایان دوره)

24,447,542

شهریه هر واحد درسی نظری

4,445,008

شهریه هر واحد درسی عملی 2 برابر درس نظری می باشد.

شهریه هر واحد رساله غیر آزمایشگاهی 2 برابر درس نظری می باشد.

شهریه هر واحد رساله آزمایشگاهی 2.5 برابر درس نظری می باشد.

 

شهریه مقطع دکتری سال 400-99 (برای هر نیمسال) (ریال)

رشته های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی

127,512,000

رشته های علوم پایه و روانشناسی بالینی

118,414,000

سایر رشته ها

100,188,000