پست الکترونیکی مستقیم ریاست پردیس

ارتباط مستقیم با دکتر پورجعفر، رئیس پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی، از طریق پست الکترونیکی suid@shirazu.ac.ir فراهم می‌باشد. مشکلات، انتقادات و پیشنهادات ارسالی به این نشانی توسط ریاست پردیس مشاهده و پیگیری می‌شود