هیات علمی

برای دیدن اعضاء هیئت علمی هر بخش می بایست بر روی عنوان بخش کلیک نمایید

دانشکده بخش
حقوق وعلوم سیاسی حقوق جزا
حقوق خصوصی
حقوق عمومی 
حقوق بین الملل
علوم سیاسی
علوم آمارریاضی
زیست شناسی
شیمی
فیزیک
اقتصاد، مدیریت و
علوم اجتماعی
جامعه شناسی
MBA -مدیریت
علوم اقتصادی
حسابداری
الهیات ومعارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
علوم انسانی
تاریخ
زبان های خارجی و زبانشناسی
زبان و ادبیات فارسی
علوم تربیتی تربیت بدنی
مبانی تعلیم و تربیت
روانشناسی بالینی
علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی تربیتی
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
 
زیست فناوری بیوتکنولوژی کشاورزی
کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی
علوم و صنایع غذایی 
مکانیک ماشین های کشاورزی
مهندسی آب
مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق – الکترونیک
مهندسی برق – مخابرات-سیستم
مهندسی کامپیوتر
مهندسی شیمی  مهندسی شیمی
نفت و گاز مهندسی نفت
   فناوری نانو
مهندسی عمران ومواد مهندسی عمران
مهندسی مواد
مهندسی مکانیک مهندسی هسته ای
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
مهندسی مکانیک جامدات
هنر معماری شهرسازی
پژوهش هنر
مهندسی معماری
دامپزشکی علوم پایه
علوم درمانگاهی
پاتوبیولوژی
بهداشت مواد غذایی
بهداشت دام