نمایشگر یک مطلب

شیوه نامه دریافت شهریه پردیس بین الملل دانشگاه شیراز

ماده 1 ) ساختار شهریه

الف) شهریه دوره کارشناسی ارشد

شهریه شامل دو بخش ثابت و متغیر است که میزان آن با توجه به رشته تحصیلی و نوع دروس (نظری، آزمایشگاهی، کارگاهی، اصلی، پیش‏نیاز، پایان نامه، دروس خاص، سمینار و ...) متفاوت می‏باشد و دانشجو تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده است، باید شهریه ثابت را پرداخت نماید.

ب) شهریه دوره دکترا

در دوره دکترا بر مبنای رشته تحصیلی ، شهریه کل دوره تعیین می‏گردد و دانشجو مکلف است در هر نیمسال تحصیلی معادل یک هشتم شهریه کل راپرداخت نماید و در زمان پایان تحصیل باید کل شهریه مصوب دوره راپرداخت کرده باشد. اگر تحصیل دانشجو کمتر از هشت نیمسال به طول انجامید، دانشجو موظف است شهریه کل دوره را پرداخت نماید و اگر دوره تحصیلی بیشتر از 8 نیمسال به طول انجامید ، دانشجو باید جهت هر نیمسال یک‌شانزدهم شهریه کل دوره را پرداخت نماید.

ماده 2 ) نحوه دریافت شهریه

 الف) دانشجویان ورودی جدید دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا موظفند کل شهریه نیمسال اول خود را به حساب پردیس بین‏ الملل واریز و در زمان اعلام شده به حسابداری پردیس بین‏ الملل تحویل نمایند .

ب) از نیمسال‏های دوم به بعد دانشجویان کارشناسی ارشد می‏ بایست در زمان انتخاب واحد  بدهی نیمسال گذشته را به اضافه شهریه ثابت نیمسال جدید به حساب پردیس واریز نمایند و شهریه متغییر نیمسال جدید را تا قبل از زمان شروع امتحانات به حساب پردیس واریز نماید.

ج) با توجه به دوره ای بودن شهریه دانشجویان دکترا پرداخت مبلغ ثابت اعلام شده از طرف پردیس ابتدای هر ترم الزامی است.

تذکر مهم: دفاع از پایان نامه منوط به تسویه حساب کامل می باشد.

ماده 3 ) اخذ تضمین پرداخت شهریه

در هنگام ثبت نام از دانشجویان تعهدنامه و سفته تضمین پرداخت شهریه اخذ می‏گردد که میزان آن بر اساس مصوبات پردیس در هر دوره تعیین و در آیین نامه ثبت نامی قید می‏گردد. 

ماده 4 ) انصراف دانشجویان

مطابق با مقررات تعهد نامه محضری