کارمندان پردیس بین‌الملل

 

رییس امور اداری

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132159

میثم ثمره شفیعی

 

رییس حسابداری

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132158

علی‌اصغر گل‌صفتان

 

 

حسابدار دانشجویی

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132157

امیر اسددخت

 

 

کارشناسان آموزش

شماره تماس

پست سازمانی

نام و نام‌خانوادگی

071-36132155

شماره پیام رسان واتسآپ

09029865746

رئیس آموزش دانشکده، کارشناس کلیه بخش های دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده دامپزشکی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حمیده زاهدی

071-36132156

کارشناس مسئول آموزش کلیه بخش های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی، و دانشکده الهیات و معارف اسلامی

فاطمه پرهیزکار

071-36132691 کارشناس آموزش کلیه بخش های دانشکده هنر و معماری و کلیه دانشکده های مهندسی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی خانم مهندس زهرا سادات خلفی
 


  امور دانشجویی

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132698

عباس صالحی

 

 

مسئول دفتر ریاست

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132151

سامان آذری

 

 

کارشناس حسابداری

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132164

هادی رحیمی‌بُد

 

 

کارشناس برگزاری کلاس‌ها

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132161

علی قلندری

 

 

کارشناس مرکز رایانه

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132165

محمد کوه‌پیما

 


دبیرخانه

شماره تماس

نام و نام‌خانوادگی

071-36132163

امیرحمزه زارع