کارمندان پردیس بین‌الملل

 

رییس امور اداری

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132159

کارشناسی

میثم ثمره شفیعی

 

رییس حسابداری

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132158

کارشناسی

علی‌اصغر گل‌صفتان

 

 

حسابدار دانشجویی

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132157

کارشناسی

امیر اسددخت

 

 

کارشناسان آموزش

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132155

کارشناسی ارشد

حمیده زاهدی

071-36132156

کارشناسی

فاطمه پرهیزکار

 


  امور دانشجویی

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132698

کارشناسی

عباس صالحی

 

 

مسئول دفتر ریاست

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132151

کارشناسی

سامان آذری

 

 

کارشناس حسابداری

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132164

کارشناسی

هادی رحیمی‌بُد

 

 

کارشناس برگزاری کلاس‌ها

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132161

کارشناسی

علی قلندری

 

 

کارشناس مرکز رایانه

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132165

کارشناسی

محمد کوه‌پیما

 


دبیرخانه

شماره تماس

تحصیلات

نام و نام‌خانوادگی

071-36132163

دیپلم

امیرحمزه زارع