ارسال پیام در اتوماسیون آموزشی (sess)

برای ارتباط با کارشناسان پردیس بین‌الملل، می‌توانید با استفاده از شناسه‌های زیر در اتوماسیون آموزشی (sess.shirazu.ac.ir) به ایشان پیام دهید.

سمت

کاربر

شناسه sess

کارشناس آموزش

خانم زاهدی

h.zahedi

کارشناس آموزش

خانم پرهیزکار

fparhizgar

امور دانشجویی

آقای صالحی

a.salehi