نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهریه 96-95

شهریه 96-95


شهریه مصوب سال تحصیلی 96-95 پردیس بین الملل دانشگاه شیراز به شرح زیر است:
 

شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال 96-95 (ریال)

شهریه ثابت هر نیم سال تحصیلی ( بدون تغییر تا پایان دوره)

22,225,038

شهریه هر واحد درسی نظری

4,445,008

شهریه هر واحد درسی عملی 2 برابر درس نظری می باشد.

شهریه هر واحد رساله غیر آزمایشگاهی 2 برابر درس نظری می باشد.

شهریه هر واحد رساله آزمایشگاهی 2.5 برابر درس نظری می باشد.

 

شهریه مقطع دکتری سال 96-95 برای دوره 4 ساله (ریال)

رشته های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی

927,360,000

رشته های علوم پایه و روانشناسی بالینی

861,120,000

سایر رشته ها

728,640,000

شهریه دوره دکتری به هشت نیمسال تقسیم می گردد.

شهریه هر نیمسال تحصیلی مازاد بر 4 سال، نصف شهریه یک نیمسال مجاز تحصیلی می باشد.