نشانی پردیس بین‌الملل

نشانی : شیراز، خیابان قصردشت، نبش خیابان قم آباد، ساختمان پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز

suid@shirazu.ac.ir  :پست الکترونیکی

کد پستی : 15735-71956

تلفن: 36132150 - 071

0نمابر: 36269134 - 71