ریاست پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی

 

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

تحصیلات

شماره تماس

دکتر پیام شجاعی استادیار دکترای مدیریت 071-36132151