ریاست پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

تحصیلات

شماره تماس

دکتر پیام شجاعی دانشیار دکترای مدیریت 071-36132151